img
img

官方網站
www.newsoftheweb.com

設為首頁 加入收藏 | 今天是:
搜索
搜索
1 1

政務公開

資訊分類

政務公開

遼寧何氏醫學院教學進程表3

 • 分類:科學教研
 • 作者:科教科
 • 來源:精衛中心
 • 發布時間:2017-06-01 08:19
 • 訪問量:

【概要描述】TeachingProcessScheduleofHe'sMedicalUniversityLiaoning課程名稱:精神科護理學 學年信息:2016-2017學年第二學期授課時間??授課對象授課內容簡介授課教師授課周星?日期單元?層次?年級專業?班級?性質???教學內容????????學時姓名職稱地點21?17/3/134?本科?2016護理學?1-5??理論??第一章緒論;第二章精神疾病的基本

遼寧何氏醫學院教學進程表3

【概要描述】TeachingProcessScheduleofHe'sMedicalUniversityLiaoning課程名稱:精神科護理學 學年信息:2016-2017學年第二學期授課時間??授課對象授課內容簡介授課教師授課周星?日期單元?層次?年級專業?班級?性質???教學內容????????學時姓名職稱地點21?17/3/134?本科?2016護理學?1-5??理論??第一章緒論;第二章精神疾病的基本

 • 分類:科學教研
 • 作者:科教科
 • 來源:精衛中心
 • 發布時間:2017-06-01 08:19
 • 訪問量:
詳情
Teaching Process Schedule of He's Medical University Liaoning
課程名稱: 精神科護理學  學年信息: 2016-2017學年第二學期
授課時間    授課對象 授 課 內 容 簡 介 授課教師 授課
星   日期 單元  層次  年級 專 業  班級   性質      教 學 內 容                 學 時 姓名 職稱 地點
2 1   17/3/13 4   本科  2016 護理學  1-5    理論     第一章緒論;第二章精神疾病的基本知識  2  李巍 講  師 J2201
2 1   17/3/13 2   本科  2016 護理學  6-10   理論      第一章緒論;第二章精神疾病的基本知識  2  李巍 講  師 J2202
2 1   17/3/13 3   本科  2016 護理學  11-14  理論     第一章緒論;第二章精神疾病的基本知識   2  李巍 講  師 J4201
3 1   17/3/20 4   本科  2016 護理學  1-5    理論    第三章精神科護理技能1、2、3節        2  榮敏 副教授 J2201
3 1   17/3/20 2   本科  2016 護理學  6-10  理論      第三章精神科護理技能1、2、3節        2  榮敏 副教授 J2202
3 1   17/3/20 3   本科  2016 護理學  11-14  理論     第三章精神科護理技能1、2、3節        2  榮敏 副教授 J4201
4 1   17/3/27 4   本科  2016 護理學  1-5   理論      第三章精神科護理技能4、5節         2  祝普鑫 助  教 J2201
4 1   17/3/27 2   本科  2016 護理學  6-10  理論      第三章精神科護理技能4、5節         2  祝普鑫 助  教 J2202
4 1   17/3/27 3   本科  2016 護理學  11-14  理論     第三章精神科護理技能4、5節         2  祝普鑫 助  教 J4201
6 1   17/4/10 4   本科  2016 護理學  1-5   理論      第四章器質性精神障礙患者的護理1、2節  2  楊魁 講  師 J2201
6 1   17/4/10 3   本科  2016 護理學  11-14  理論     第四章器質性精神障礙患者的護理1、2節   2  楊魁 講  師 J4201
7 1   17/4/17 4   本科  2016 護理學  1-5    理論    第四章器質性精神障礙患者的護理3、4節   2  楊魁 講  師 J2201
7 1   17/4/17 2   本科  2016 護理學  6-10   理論    第四章器質性精神障礙患者的護理1、2節    2  楊魁 講  師 J2202
7 1   17/4/17 3   本科  2016 護理學  11-14  理論    第四章器質性精神障礙患者的護理3、4節    2  楊魁 講  師 J4201
7 1   17/4/17 1-2  本科  2016 護理學  13   實驗 課間見習  4 陸奕庭 講  師 精衛中心
8 1   17/4/24 4   本科  2016 護理學  1-5    理論 第五章精神分裂癥患者的護理              2  董勇 講  師 J2201
8 1   17/4/24 2   本科  2016 護理學  6-10    理論 第四章器質性精神障礙患者的護理3、4節      2  董勇 講  師 J2202
11 1   17/5/15 2  本科  2016 護理學  6-10    理論 第五章精神分裂癥患者的護理             2  董勇 講  師 J2202
11 1   17/5/15 3  本科  2016 護理學  11-14    理論 第五章精神分裂癥患者的護理            2  董勇 講  師 J4201
12 1   17/5/22 4  本科  2016 護理學  1-5      理論 第六章心境障礙患者的護理             2  董勇 講  師 J2201
12 1   17/5/22 2  本科  2016 護理學  6-10    理論 第六章心境障礙患者的護理              2  董勇 講  師 J2202
12 1   17/5/22 3  本科  2016 護理學  11-14   理論 第六章心境障礙患者的護理               2  董勇 講  師 J4201
12 2   17/5/23 1-2 本科  2016 護理學  2      實驗 課間見習                        4 楊丹 講  師 精衛中心
12 3   17/5/24 1-2 本科  2016 護理學  7     實驗 課間見習                         4 楊一娜 助  教 精衛中心
13 1   17/5/29 4 本科    2016 護理學  1-5 理論 第七章神經癥患者的護理                   2  李巍 講  師 J2201
13 1   17/5/29 2 本科    2016 護理學  6-10 理論 第七章神經癥患者的護理                  2  李巍 講  師 J2202
13 1   17/5/29 3 本科    2016 護理學  11-14 理論 第七章神經癥患者的護理                  2  李巍 講  師 J4201
14 2   17/6/6 1-2 本科   2016 護理學   1 實驗 課間見習                             4 陸奕庭 講  師 精衛中心
14 3   17/6/7 1-2 本科   2016 護理學   6 實驗 課間見習                             4 楊丹 講  師 精衛中心
15 1   17/6/12 4 本科    2016 護理學  1-5 理論 第八章心理因素相關生理障礙患者的護理          2  李巍 講  師 J2201
15 1   17/6/12 2 本科    2016 護理學  6-10 理論 第八章心理因素相關生理障礙患者的護理          2  李巍 講  師 J2202
15 1   17/6/12 3 本科    2016 護理學  11-14 理論 第八章心理因素相關生理障礙患者的護理         2  李巍 講  師 J4201
15 5   17/6/16 1-2 本科   2016 護理學  14 實驗 課間見習                            4 楊一娜 助  教 精衛中心
16 1   17/6/19 4 本科    2016 護理學  1-5 理論 第九章兒童及少年期精神障礙患者的護理1、2、3節    2  張昌 副教授 J2201
16 1   17/6/19 2 本科    2016 護理學  6-10 理論 第九章兒童及少年期精神障礙患者的護理1、2、3節    2  張昌 副教授 J2202
16 1   17/6/19 3 本科    2016 護理學  11-14 理論 第九章兒童及少年期精神障礙患者的護理1、2、3節    2  張昌 副教授 J4201
16 3   17/6/21 1-2 本科  2016 護理學   10 實驗 課間見習                             4 楊丹 講  師 精衛中心
16 2   17/6/20 1-2 本科  2016 護理學   5 實驗 課間見習                              4 陸奕庭 講  師 精衛中心
17 1   17/6/26 4 本科    2016 護理學  1-5 理論 第九章兒童及少年期精神障礙患者的護理4、5節       2  張昌 副教授 J2201
17 1   17/6/26 2 本科    2016 護理學  6-10 理論 第九章兒童及少年期精神障礙患者的護理4、5節      2  張昌 副教授 J2202
17 1   17/6/26 3 本科    2016 護理學  11-14 理論 第九章兒童及少年期精神障礙患者的護理4、5節      2  張昌 副教授 J4201
17 2   17/6/27 1-2 本科  2016 護理學   4 實驗 課間見習                             4 楊一娜 助  教 精衛中心
17 3   17/6/28 1-2 本科  2016 護理學   9 實驗 課間見習                             4 陸奕庭 講  師 精衛中心
18 1   17/7/3 1-2 本科   2016 護理學   12 實驗 課間見習                            4 楊丹 講  師 精衛中心
18 1   17/7/3 4 本科    2016 護理學   1-5 理論 第十章人格障礙患者的護理                  2  楊魁 講  師 J2201
18 4   17/7/6 4 本科    2016 護理學   6-10 理論 第十章人格障礙患者的護理                  2  楊魁 講  師 J3101
18 1   17/7/3 2 本科    2016 護理學   6-10 理論 第十一章精神科治療的觀察與護理1、2節          2  楊魁 講  師 J2202
18 1   17/7/3 3 本科    2016 護理學   11-14 理論 第十章人格障礙患者的護理                 2  楊魁 講  師 J4201
18 2   17/7/4 1-2 本科   2016 護理學    3 實驗 課間見習                            4 楊一娜 助  教 精衛中心
18 4   17/7/6 2 本科    2016 護理學   1-5 理論 第十一章精神科治療的觀察與護理1、2節          2  楊宏亮 副教授 J2201
18 3   17/7/5 1-2 本科   2016 護理學   8 實驗 課間見習                             4 陸奕庭 講  師 精衛中心
18 4   17/7/6 4 本科    2016 護理學   11-14 理論 第十一章精神科治療的觀察與護理5節及復習       2  楊宏亮 副教授 J3101
18 5   17/7/7 1 本科    2016 護理學   1-5 理論 第十一章精神科治療的觀察與護理3、4節         2  楊宏亮 副教授 J2101
18 5   17/7/7 2 本科    2016 護理學   11-14 理論 第十一章精神科治療的觀察與護理1、2節         2  楊宏亮 副教授 J2101
19 1   17/7/10 2 本科    2016 護理學  6-10 理論 第十一章精神科治療的觀察與護理3、4節          2  楊宏亮 副教授 J2202
19 1   17/7/10 3 本科    2016 護理學  11-14 理論 第十一章精神科治療的觀察與護理3、4節         2  楊宏亮 副教授 J4201
19 1   17/7/10 4 本科    2016 護理學  1-5 理論 第十一章精神科治療的觀察與護理5節及復習        2  楊宏亮 副教授 J2201
19 3   17/7/12 1-2 本科   2016 護理學  11 實驗 課間見習  4 楊丹 講  師 精衛中心
19 4   17/7/13 3 本科    2016 護理學  6-10 理論 第十一章精神科治療的觀察與護理5節及復習        2  楊宏亮 副教授 J2101
19 4   17/7/13 4 本科    2016 護理學  6-10 理論 考試                                2  楊宏亮 副教授 J2101
19 5   17/7/14 1 本科    2016 護理學  1-5 理論 考試                                2  楊宏亮 副教授 J2101
19 5   17/7/14 2 本科    2016 護理學  11-14 理論 考試                               2  楊宏亮 副教授 J2101

掃二維碼用手機看

暫時沒有內容信息顯示
請先在網站后臺添加數據記錄。

醫院簡介 | 康復樂園 | 家庭護理 | 院長信箱 | 醫院地圖
Copyright ? 2015-2018 Shenyang Mental Health Center  All Rights Reserved
健康熱線:
(024)23813000  辦事熱線:(024)31217767  投訴電話:(024) 31217565   (024) 31217537
地址:沈陽市渾南新區金帆中路12號

版權所有:沈陽市精神衛生中心     遼ICP備05007970號    網站建設:中企動力 沈陽

91黄色视频在线观看_免费无码黄网站在线看_亚洲精品国产午夜福利_无码a级毛片免费视频内谢